default avatar

Ir. H. Dahri Kuddu, M.T.

Jabatan Lektor Kepala

Bidang Keahlian Struktur dan Konstruksi Bangunan

E-maildahrikuddu [at] gmail.com