default avatar

Novy Nur R.A Mokobombang, ST.Ms.TM

Jabatan lektor

Bidang Keahlian Teknik Elektro

E-mailnovyra [at] gmail.com