default avatar

Ir. Jamal Rauf Husain, M.T

Jabatan Lektor Kepala

Bidang Keahlian Structural Geology

E-mailjamal.rauf [at] yahoo.com