default avatar

Novy Nur R.A Mokobombang, S.T., Ms.TM.

Jabatan lektor

Bidang Keahlian Teknik Informatika

E-mailnovyra [at] gmail.com