default avatar

Surya Hariyanto, ST., MT.

Jabatan Lektor

Bidang Keahlian Manajemen Perawatan Sistem Bangunan Laut

E-mailsuryahariyanto [at] unhas.ac.id, suryahariyanto [at] gmail.com