default avatar

Ir. H. Dahri Kuddu, MT.

Jabatan Lektor Kepala

Bidang Keahlian Struktur dan Konstruksi Bangunan (Teknologi Beton Daur Ulang)

E-maildahrikuddu [at] gmail.com