default avatar

Ir. H. Dahri Kuddu, M.T.

Jabatan Lektor Kepala

Bidang Keahlian Struktur dan Konstruksi Bangunan (Beton Daur Ulang)

E-maildahrikuddu [at] gmail.com