default avatar

Novy Nur R.A Mokobombang, S.T., Ms.TM.

Jabatan lektor

Bidang Keahlian ICT

E-mailnovyra [at] gmail.com